این شعرخداحافظی در آخرین جلسه کلاس است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      دوست دارم من همه تان را به خدا

می خورم من غم  تان را به خدا

  ولی چون وقت خداحافظیه 

می سپارم همه تان را به خدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ


                                                                          شاعر
                                                                سلیمان بوکانی حیق
                                                                 سال  95-94

منبع : سفارت آفتاب |مطلب ارسالی از دانش آموز عزیز مولود خوده
برچسب ها :